راز موفقیت

از مدیر موفقی پرسیدند: “راز موفقیت شما چه بود؟” گفت: «دو کلمه» است. – آن چیست؟ – «تصمیم‌های درست» – و شما چگونه تصمیم های درست گرفتید؟ – پاسخ «یک کلمه» است! – آن چیست؟ – «تجربه» – و شما چگونه تجربه اندوزی کردید؟ – پاسخ «دو کلمه» است! – آن چیست؟ – «تصمیم های اشتباه» شرح حکایت به گفته پیتر دراکر ، موفقیت مدیران در گرو استفاده از تجربیات و نصایح بزرگان مدیریت است. از دیگر سو، تصمیم گیری مهمترین بخش وظیفه مدیران است. تلفیق استفاده از تجربیات بزرگان و تصمصم گیری صحیح و به موقع نقش بسیار مهمی در موفقیت مدیران دارد.

دیدگاهتان را بنویسید