انتخاب هدف

در سال ۱۹۵۷ پسر ده ساله ای در کالیفرنیا زندگی میکرد که ارزوی بزرگی در زندگی داشت.
ان سالها مصادف بود با سالهایی که جیم براون به عنوان یکی از بزرگترین بازیکنان دفاعی فوتبال حرفه ای امریکا
بازی میکرد و این پسر قدبلند و استخوانی و لاغر امضایی از وی درخواست کرد.
ان پسر جوان برای نیل به هدف خود در زندگی باید موانع بسیاری را پشت سر میگذاشت.
او در محله ی سیاهان جایی که هرگز غذای کافی برای خوردن وجود نداشت بزرگ شده بود.
سوءتغذیه باعث ضعف و بیماری او شده و به سلامتی جسمانی او صدمات غیر قابل جبرانی وارد اورده بود.
او مبتلا به بیماری نرمی استخوان بود و برای محافت از ساق های لاغر و خمیده ی خود
می بایست از اتل های فولادی استفاده کند.
او برای تهیه ی بلیط ورودی مسابقه پولی نداشت. بنابراین با صبر و حوصله در اتاق رختکن بازکنان
منظر ماند تا مسابقه خاتمه یافته و جیم براون زمین را ترک کند.
پسر جوان مودبانه از جیم براون درخواست امضا کرد.
در حالیکه براون امضا میکرد پسر با شوق و ذوق صحبت میکرد:
اقای براون من روی دیوار اتاقم پوسترهای شما را چسبانده ام.
میدانم که شما همه رکوردهای دنیا را شکسته اید.
شما معبود من هستید و با صدای بلند ادامه داد:
اقای براون من تصمیم دارم روزی تمام رکوردهای شما را بشکنم
براون تحت تاثیر قرار گرفته و پرسید: نام شما چیست؟
پسر جوان پاسخ داد: ارنتال جیمز. دوستان به من اجی میگویند.
قبل از اینکه جایگاه و مقام جیمز براون در فوتبال به علت مصدومیت وی کاهش یابد
اجی سیممپسون به غیر از سه رکورد مشکل موفق به شکستن تمامی رکوردهای او شد.
انتخاب هدف در زندگی بزرگترین نیرویی است که به انسان انگیزه و قدرت می بخشد.
هدفی را در زندگی انتخاب کرده و بکوشید تا به واقعیت بپیوندد.

http://hamdardi.com

دیدگاهتان را بنویسید